مسعود شعبانی
پزشی دانشگاه تهران
نمایش دوره بر اساس مسعود
مکانتهران
کار فعلیدانشجوی سال آخر پزشکی تهران
کار قبلیسابقه چندین تدریس و مشاوره کنکور
متخصص درمشاوره و تدریس زیست شناسی

بیوگرافی